Andreas Gerdes am Vorlesetelefon Ostfriesland

Telefon (Foto: Bran / Wikipedia, PD)

Bis zum 4. Januar liest Andreas Gerdes aus Aurich-Sandhorst am Vorlesetelefon Ostfriesland die weihnachtliche Geschichte „Well klingelt daar an de Huusdöör“.